Hovedseksjon

Vurdering på Vika

Elever med PC

Elever går på skolen av ulike grunner; de skal utvikle kompetanse innen ulike fag, de skal utvikle dannelse og de skal kvalifisere seg til høyere utdanning eller lærebedrift. Karakterer skal uttrykke kompetansen til den enkelte etter endt opplæring i et fag, men underveis må elevene ha mye mer nyansert informasjon for å utvikle seg i enkeltfag og generelt på tvers av fag.

UDIR skriver følgende: "Det er viktig at elever er trygge på at hensikten med underveisvurdering er å hjelpe dem i å utvikle kompetansen sin. Mange elever kan av ulike årsaker kvie seg for å be om hjelp, motta eller gi tilbakemeldinger. Dersom de ikke stiller spørsmål eller ber om hjelp når de ikke forstår, vil det være vanskelig å justere opplæringen underveis og vanskelig å komme videre i læringsprosessen. Det er derfor viktig å gjøre dem trygge og bygge gode relasjoner til dem, slik at de både kan gi og være mottakelige for tilbakemeldinger, og på den måten komme videre i egen læringsprosess." Se UDIR.

På Vika videregående skole ønsker vi å bidra til mest mulig trygghet i læringssituasjonen og til en kultur der det er lov å prøve og feile. Elevene skal ikke holde seg tilbake for å bidra i læringssituasjonen, fordi de er bekymret for at det skal påvirke karakterene deres negativt.

Loven sier at vurdering i fag skal fremme læring og bidra til lærelyst underveis i opplæringen og samtidig gi informasjon om kompetansen til den enkelte underveis og etter endt opplæring (forskrift til opplæringsloven § 3-3). Med bakgrunn i læreplanene i fag og overordnet del av læreplanen skal elevene få løpende tilbakemeldinger i formelle og uformelle vurderingssituasjoner på hvordan de mestrer oppgavene og utfordringene i de møter i opplæringen. Helt konkret skal de få vite hva de mestrer og hvordan de kan øke kompetansen sin i fagene.

UDIR beskriver underveisvurdering og peker på at elever skal

  • delta i vurderingen av eget arbeid og reflektere over egen læring og faglige utvikling
  • forstå hva de skal lære og hva som blir forventet av dem
  • få vite hva de mestrer
  • få råd om hvordan de kan arbeide videre for å øke kompetansen sin.

Underveisvurdering er altså en svært viktig del av opplæringen og er derfor godt integrert i læringsarbeidet i fagene på Vika. Innen dette vesentlige satsningsområdet ønsker vi hos oss å samtidig stimulere til økt indre motivasjon hos elevene. Det betyr at vi ønsker at de motiveres til å gå aktivt inn i læringsprosessene sine av nysgjerrighet og lyst, heller enn kun å ha sikte på høye karakterer. Lærerne gir elevene underveisvurdering hyppig og løpende, på varierte måter og i ulike læringssituasjoner uten karakterer frem til halvårsvurderingen, og videre frem til standpunktkarakter etter endt opplæring. Videre følger lærerne og ledelsen ved skolen løpende med på elevenes progresjon selv om ikke elevene får karakterer i forbindelse med hver vurderingssituasjon. Det gleder oss derfor også at elevene melder tilbake at de opplever mindre stress og press på denne måten og de har blitt mer opptatt av innholdet i tilbakemeldingene, når disse ikke følges av en karakter.