Hovedseksjon

Strategisk plan

Vika videregående skole er en ny og fremtidsrettet skole som setter eleven i sentrum for  læringsprosessene og bygger sin praksis på som relevans, nytenkning og samhandling. Vi utvikler elevenes kunnskap og ferdigheter med et klart blikk mot fremtiden og sikrer dem den kompetansen de trenger i
det 21. århundret. Samfunnsinnovasjon er et nøkkelbegrep og vi tar utgangspunkt i hva forskning sier om god skole. Det er vårt mandat å forberede elevene godt på en ukjent og foranderlig fremtid og på høyere utdanning. Når de forlater oss etter endt utdanning og med vitnemålet sitt i hånden, er målet at de skal ha fylt bagasjen sin med mer enn summen av fagene.

Helt spesielt for Vika videregående skole er at alle elevene vil bli Change Makers; aktive endringsagenter som jobber for bærekraftige, innovative og demokratiske løsninger på forskjellige samfunnsmessige problemstillinger. Elevene lærer at de viktige ressurser for utviklingen av samfunnet og vi bygger undervisningen på kreativitet, empati og samhandling. Vi mener at denne tilnærmingen til læring vil hjelpe elevene til å bli best mulig forberedte til høyere utdanning og livet for øvrig, der de vil være en del av løsningen på utfordringer uansett hvilket yrke de velger.

Gjennom utforskende og elevaktive læringsformer og entreprenørielle metoder får elevene god kunnskap og kompetanse i fagene. De skal samtidig lære å bruke denne kompetansen i praksis på tvers av fag og lærerne våre er opptatt at dybdelæring, kritisk tenkning og at det faglige innholdet skal settes inn i en relevant og aktuell sammenheng. Videre satser vi på læringsteknologi og her finnes alle læringsressursene på nettet. Alle skolens elever jobber aktivt med Office 365 som legger til rette for dybdelæring og samhandling med medelever og lærere. På skolen brukes ulike digitale læringsverktøy og vi har et skaperverksted som brukes aktivt i læringsarbeidet i alle fag.

Vurdering er en viktig del av læringsprosessen og hvis vi gjør det riktig vil det ha en positiv effekt på læringsutbyttet. Vi har valgt en karakterdempende tilnærming til vurdering, der elevene får sine første karakterer ved terminslutt på høsten. Underveis i terminen får de mange og løpende tilbakemeldinger i alle fag som skal sette dem i stand til å utvikle kompetansen sin. Progresjonen til elevene følges nøye gjennom systemer utviklet av lærerne på skolen. En intern undersøkelse viser at majoriteten av elevene er fornøyd med denne praksisen og de opplever mindre press og stress samt mer motivasjon i skolehverdagen. Majoriteten av elevene sier også at de bruker tilbakemeldingene fra lærerne aktivt i sitt videre læringsarbeid. Elevundersøkelsen forteller videre at elevene opplever det er rom for å prøve og feile for å lære av det.

På Vika videregående skole jobber vi med å bryte ned veggene til samfunnet. Derfor er eksperter fra organisasjoner, næringsliv og høyere utdanning en viktig del av undervisningen. De inviteres inn på skolen eller vi oppsøker dem der de befinner seg.

Vika videregående skole sine mål:

  • Elever og ansatte utforsker Changemaking som verdisett og metodisk tilnærming. Elevene tenker kritisk, tar ledelsen og er aktive agenter i eget og
    andres liv.
  • Elevene utvikler lærelyst, mestringstro og utholdenhet gjennom å møte utfordringer som gjør dem godt forberedt på livet etter videregående.
  • Elevene utvikler toleranse og medmenneskelighet i samhandling med andre. De er robuste og heier hverandre frem. Elevene tar aktiv del i
    beslutninger gjennom et sterkt elevdemokrati.
  • Elevene utvikler solid fagligkunnskap og kompetanse og dermed et godt grunnlag for videre utdanning.

Elevundersøkelsen viser med tydelighet at elevene på Vika vgs trives på skolen og finner god støtte i medelevene og lærerne. Som ny skole er det mye som skal etableres og utvikles, herunder også aktivitetsnivået for å bevare og styrke skolemiljøet. Elevrådet er etablert og jobber for å drive i gang
ulike komitéer, der elevene kan møtes om felles interesser på tvers av klasser. Etter to år med pandemi og hel eller delvis nedstengning av skoler er det et særskilt stort behov for sosiale aktiviteter. Det skal bidra til bedre relasjoner og styrke læringsmiljøet på skolen.

Profesjonsfellesskapet er avgjørende for å lykkes med skolens mål og intensjoner. På Vika videregående skole har vi lærere som er faglig, pedagogisk og didaktisk høyt kvalifiserte og som har et særlig positivt elevsyn. Elevene møter derfor lærere som baserer sin undervisning på både utfordringer og
omsorg, hvilket også kommer tydelig frem i elevundersøkelsen.