Hovedseksjon

Driftsstyret

Driftsstyrets viktigste saker er å vedta av årsbudsjett, samt skolens strategisk plan og årsplan. Driftsstyret har også ansvaret for å påse at skolen driver skolebasert vurdering og er høringsinstans i skoleaktuelle saker utenom personalsaker. Driftsstyret skal også føre overordnet tilsyn med virksomheten og overvåke skolens oppfølging av vedtatte tiltak, sikre gjennomføring og vurdere tiltakenes effekt.

Driftsstyret består av to representanter fra de ansatte på skolen, to elevrådsrepresentanter og tre eksterne representanter alle med varamedlemmer. Alle representanter skal bli hørt og bidrar inn i utvalget. Rektor er saksforbereder til driftsstyremøtene og følger opp vedtak fattet av driftsstyret.

Medlemmer til skolens driftsstyre er:

Eksterne medlemmer:

Sarah Prosser, leder
Toril Rokseth, nestleder
Øystein
Gilje, medlem

Petter Øyan, vara
Elin Sæther, vara
Helga Øvsthus Tønder, vara

Elever: 
Selma Elise Arnesen Pirker, Vg3

Alicia-Naim Hashi Bjerke, Vg2

Ansatte:
Geir Andreas Slotten, medlem
Ingvild Sørensen, medlem

Andreas Mathisen, vara
Hannes Draude, vara

Stine Jeppesen, sekretær

Det legges opp til 2 møter per semester med mulighet for flere ved behov. Møtene er åpne, og saksliste og referater vil bli lagt ut på skolens nettsider.