Hovedseksjon

Elevmedvirkning er viktig for demokratiforståelsen

a

Elevene selv har vært hovedaktøren i prosjektet, med lærere, skoleleder og skoleeiere som sentrale aktører rundt eleven. Elevenes stemmer har derfor vært grunnleggende og gjennomgående i arbeidet med å kartlegge mulighetsrommet i Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020, LK20.

Elevenes egne opplevelser, tanker og innspill har hatt stor betydning i kartlegging av god praksis, og som innspill til både gradvis videreutvikling av dagens praksis og radikale løsninger for neste praksis. Som en viktig del av arbeidet har det derfor blitt etablert «Elevenes tenketank». Tenketanken bestod av 18 elever totalt fra barnetrinn, ungdomstrinn og videregående skoler spredt over hele landet.Åtte av dem deltok på lanseringen av rapporten.

 

Her kan du lese rapporten

Lansering av rapporten